Porady

Praktyczne porady

Czyli co warto i trzeba wiedzieć.

Podstawa prawna wykonywania badań okresowych instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Dz.U. Nr 89 z dn. 25.VII.1994 r., Ustawa - Prawo budowlane, Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych - z późniejszymi zmianami

Art.62.1/2 Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę: Okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej ... ; kontrolą tą powinny być objęte badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji, przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Częstość wykonywania okresowych pomiarów i badań

Norma PN-IEC 60364-6-61 wymaga aby okresowe sprawdzania i próby instalacji elektrycznych były wykonywane w ciągu najkrótszego okresu po sprawdzeniu odbiorczym, który wynika z charakteru instalacji, sposobu eksploatacji i warunków środowiskowych w jakich eksploatowane są urządzenia. Najdłuższy okres między badaniami ustalony przez Ustawę Prawo Budowlane [15.9.] wynosi 5 lat. Obiekty, w których występuje wyższe ryzyko, zalecany jest krótszy okres badań i przeglądów.

Suplement - dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa obiektów (przed pożarem), oraz osób (przed porażeniem prądem elektrycznym) w zależności od stopnia zagrożenia zaleca się wykonanie tych badań co 2 lata (przypadek - przepisy PN/E-05009, przepisy PBUE wprawdzie zdezaktualizowane ale ich treści pozostają bardzo aktualne, zalecenia producentów).

Polega to na przeprowadzeniu badań kontrolnych (pomiarów) parametrów technicznych instalacji, urządzeń oraz zabezpieczeń i określenie, czy wyniki pomiarów są zgodne z wymogami przepisów oraz parametrami charakteryzującymi poszczególne obwody, urządzenia i ich zabezpieczenia. Wykonanie tych badań pozwala stwierdzić, czy jest gwarantowane bezpieczne użytkowanie instalacji oraz pozostałego wyposażenia.

Fatalne praktyki

Część firm wykonawczych (co jest szczególnie widoczne w przetargach) decyduje się na wykonanie elektrycznych pomiarów ochronnych instalacji, jako prac wysokospecjalistycznych, ze stawką 2,50 zł za roboczogodzinę kosztorysową. Są i tacy, którzy sporządzają protokoły z pomiarów na podstawie dokumentacji instalacji bez przyjeżdżania na obiekt. Jest to najbardziej fatalna praktyka. Przeglądy okresowe i pomiary mają zapobiegać powstawaniu sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym - niejednokrotnie śmiertelnym oraz przed pożarem od instalacji elektrycznych. Za tak pojmowaną oszczędność zlecający tracą niejednokrotnie dorobek życia nie wspominając już o narażaniu życia.

Warunki techniczne dla przyłącza energetycznego

Dla ustalenia Warunków Technicznych Przyłączenia (WTP), Zakład Energetyczny właściwy dla rejonu petenta i na jego wniosek, w oparciu o dane zawarte we wniosku wydaje WTP. Określa szczegóły związane z ich realizacją oraz termin ważności wydanych warunków. Określa się go na przeciąg 2 lat. W przypadku nie zrealizowania tych warunków w określonym terminie, istnieje zawsze możliwość wystąpienia do ZE o ich prolongatę.

Rodzaje WTZ

Ponieważ Zakład Energetyczny wydaje WTP tylko na konkretny cel, jeśeli wystąpimy o zasilanie budowy, później całą procedurę o przyłączenie budynku do sieci będzie trzeba powtórzyć. Tak więc we wniosku o WTP należałoby zaznaczyć, że ubiegamy się o zasilanie zarówno placu budowy i budynku.

WLZ i instalacja budynku

Instalacje wraz z Wewnętrzną Linią Zasilającą (WLZ) i tablicą bezpiecznikową powinny byą wykonane przez osoby z uprawnieniami SEP łącznie z dokumentacją i protokołami z pomiarów potwierdzającymi wymagania stawiane tej instalacji przez normy w zakresie bezpieczeństwa eksploatacyjnego i ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oraz pożarem.


Odbiór energetyczny

Tak wykonana i udokumentowana instalacja wraz z innymi wymaganymi do odbioru energetycznego dokumentami i oświadczeniami ze strony wykonawcy oraz Umową o dostawę energii elektrycznej zgłoszona jest do odbioru przez służby ZE. Po pozytywnym zweryfikowaniu wykonanej instalacji z dokumentami przez służby ZE, w szafce pomiarowej następuje zamontowanie i oplombowanie licznika energii elektrycznej. Od tego momentu obiekt podłączony jest do sieci elektroenergetycznej.