Oferta

ELEKTROENERGETYKA

ZAKRES USŁUG:

Usługi i prace specjalistyczne dla obiektów w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych a w szczególności:

1.      BADANIA TERMOWIZYJNE - opis w kolejnej zakładce "oferta"

2. Prace kontrolno - pomiarowe: odbiorcze i eksploatacyjne zgodnie z wymogami norm i obowiązującego Prawa Budowlanego w zakresie:

o transformatorów,
o rozdzielni S/N i n/n, sieci,
o instalacji przemysłowych i w budownictwie.

3.      Rodzaje pomiarów -  wszystkie typy sieci i instalacji :

o   pomiary stanu izolacji i ciągłości obwodów,
o   pomiary impedancji pętli zwarcia (skuteczności zerowania),
o   badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
o   pomiary rezystancji uziemień i instalacji odgromowych,
o   badanie zjawisk elektrostatycznych,
o   inne pomiary specjalistyczne.

4.    Pomiary baterii kondensatorów – ocena stanu technicznego, kwalifikacja do remontu,

5.  Pomiary fotometryczne - natężenie oświetlenia na stanowisku pracy, posiadamy przeszkolenie przez Instytut Medycyny Pracy.

6.    Przeglądy bieżące, okresowe okresowe, roczne, pięcioletnie z konserwacją włącznie,

7.    Prace instalacyjne/ modernizacyjne/ remontowe: sieci, rozdzielni i instalacji elektrycznych

o   Obiekty przemysłowe,
o   Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne,
o  Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

8.      Prowadzenie nadzoru eksploatacyjnego instalacji i urządzeń elektrycznych  obiektów,

9.    Doradztwo techniczne w powyższym zakresie,

10.Prace przeglądowe stacji paliw, instalacyjne i modernizacyjne dla rozdzielni - Firma uzyskała w 2004 r. europejską akredytację ExxonMobil dla prac serwisowych, modernizacyjnych wraz z pomiarami w zakresie wszelkich instalacji elektrycznych, ochronnych. Przez 2 lata prowadziliśmy serwis elektryczny, prace modernizacyjne instalacji, oświetlenia stacji paliw ESSO na terenie całej Polski, przez koleiny rok w regionie Dolnośląskim dla KONCERNU PALIWOWEGO LOTOS.